SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Lịch họp tuần thứ , -

Ngày/giờ Buổi sáng Buổi chiều

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Lịch họp tuần thứ , -

Ngày/giờ Buổi sáng Buổi chiều