sgtvt@tphcm.gov.vn​ (84.028) 38.290.451
Mời tham gia các gói thầu tư vấn “Tư vấn Lập Kế hoạch thuê dịch vụ” và “Tư vấn thẩm tra Lập Kế hoạch thuê dịch vụ” thuộc hạng mục “Thuê phần mềm phục vụ quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ tại Sở Giao thông Vận tải”

Ngày 05 tháng 7 năm 2023, Sở Giao thông vận tải có Công văn số 7742/SGTVT-KT về việc mời các công ty tư vấn hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin tham gia các gói thầu tư vấn “Tư vấn Lập Kế hoạch thuê dịch vụ” và “Tư vấn thẩm tra Lập Kế hoạch thuê dịch vụ” thuộc hạng mục “Thuê phần mềm phục vụ quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ tại Sở Giao thông Vận tải”

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2019 của Chính phủ về Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 461/QĐ-SGTVT ngày 09 tháng 5 năm 2023 của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư Kế hoạch thuê dịch vụ hạng mục “Thuê phần mềm phục vụ quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ tại Sở Giao thông Vận tải”;

Căn cứ Quyết định số 648/QĐ-SGTVT ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Kế hoạch thuê dịch vụ hạng mục “Thuê phần mềm phục vụ quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ tại Sở Giao thông Vận tải”;

Sở Giao thông vận tải sẽ triển khai các gói thầu tư vấn “Tư vấn Lập Kế hoạch thuê dịch vụ” và “Tư vấn thẩm tra Lập Kế hoạch thuê dịch vụ” thuộc hạng mục “Thuê phần mềm phục vụ quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ tại Sở Giao thông Vận tải” trong quý III năm 2023.

Để các gói thầu nêu trên được triển khai hiệu quả, bảo đảm chất lượng, Sở Giao thông vận tải kính mời các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin có đủ năng lực theo quy định hiện hành tham gia thực hiện các gói thầu thuộc hạng mục “Thuê phần mềm phục vụ quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ tại Sở Giao thông Vận tải”.

Trường hợp quý công ty đồng ý tham gia các gói thầu nêu trên của Sở Giao thông vận tải, vui lòng gửi hồ sơ năng lực, bảng báo giá và các thông tin khác có liên quan về Phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ - Sở Giao thông vận tải trước ngày 14 tháng 7 năm 2023, thông tin liên hệ cụ thể như sau:

- Ông Lê Phước Trí - Chuyên viên Phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ - Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh;

- Địa chỉ: 63 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh;

- Điện thoại:  028.38.290.451. 

Sở Giao thông vận tải rất mong nhận được sự quan tâm của các công ty.