sgtvt@tphcm.gov.vn​ (84.028) 38.290.451
LỄ RA MẮT HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

https://dichvucong hochiminhcity.gov.vn

Ngày 29 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Lễ Ra mắt Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh".

Với phương châm công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Thành phố triển khai mới “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh" (gọi tắt là Hệ thống) trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử.

Hệ thống mới được triển khai đáp ứng đầy đủ các tính năng theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Nghị định số 107/202U/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61/2018; Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên mỗi trường điện tử; Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 06 năm 2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng;

Hệ thống được kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia; Hệ thống xác thực, định danh điện tử để chia sẻ, xác thực thông tin công dân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác của các Bộ ngành Trung ương nhằm cung cấp thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chỉnh một cách nhanh chóng, chính xác tại một địa chỉ truy cập https://dichvucong hochiminhcity.gov.vn/.

Với hệ thống mới này, các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức sẽ được xác minh và cấp một tài khoản duy nhất, tài khoản này sử dụng thống nhất cho việc đăng trực tuyến dịch vụ công đối với tất cả các dịch vụ hành chính công các cấp, thông qua hệ thống hồ sơ điện tử thay thế cho các hình thức hồ sơ giấy thông thường được thực hiện trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

          Ngoài ra, nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính còn cung cấp công cụ theo dõi về tiến trình, nhật ký hồ sơ, ghi nhận tất cả nội dung trao đổi, giao dịch điện tử giúp cho cá nhân, tổ chức doanh nghiệp trực tiếp theo dõi, giám sát hồ sơ của mình; đồng thời qua đó tạo thành công cụ để giám sát việc triển khai dịch vụ công của các cơ quan nhà nước,

Theo đó, khi tham gia Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, các và nhân, doanh nghiệp, tổ chức sẽ được mang lại một số lợi ích như:

  • Đăng ký, theo dõi hồ sơ và nhận kết quá trực tuyến.
  • Kịp thời nắm bắt các thông tin thay đổi thủ tục hành chính, cũng như thông tin công khai về tiến trình xử lý thủ tục hành chính.
  • Được hỗ trợ giải đáp kịp thời bằng nhiều hình thức trực tuyến khác nhau với thời gian 24/7 thông qua Tổng đài 1022 nhánh số 2 hoặc phản ánh ý kiến trực tiếp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố.
  • Được sử dụng dữ liệu hồ sơ điện tử trên cơ sở: Kho dữ liệu từ các hồ sơ đã đăng ký và kết quả trực tuyến; Kho dữ liệu số hóa cá nhân; Kho dữ liệu từ hệ thống chứng thực pháp lý văn bản điện tử. Dữ liệu này sẽ được sử dụng lại cho các lần sử dụng dịch vụ công trực tuyến tiếp theo.

Thông qua việc triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tạo bước tiến trong cải cách hành chính, nhất là giải quyết thủ tục hành chính liên quan tới người dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền và địa phương, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn; cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Thành phố; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2022, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính sẽ gồm:

- Thiết lập 100% thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt để cán bộ, công chức tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

- Cung cấp 452 dịch vụ công trực tuyến theo các Quyết định 06/QĐ-TTg của Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định 422/QĐ-CP của Chính phủ về dịch vụ công trực tuyến cần sớm được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022, Quyết định số 3895 QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021-2022; Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 5/1/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt bổ sung Danh mục thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 - 2022.

Trong năm 2023, Thành phố sẽ tiếp tục triển khai danh mục dịch vụ công trực tuyến và danh mục thủ tục hành chính được phê duyệt cập nhật, bổ sung; tiếp tục hoàn thiện các tính năng, tiện ích nhằm đảm bảo vận hành ổn định và tạo sự thuận tiện nhất cho người dân và doanh nghiệp.