Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình về ATGTThứ 4, Ngày 06/05/2020, 16:05

Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2020

 

 

Nghị định 40/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

Đây là nội dung được Chính phủ thông qua tại Nghị định 40/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công ngày 06/4/2020.

Theo đó, hồ sơ thẩm định dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng gồm những giấy tờ sau đây:

- Thứ nhất, Tờ trình thẩm định dự án, bao gồm: Sự cần thiết đầu tư dự án; mục tiêu và những nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định dự án đầu tư công.

- Thứ hai, Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định tại Điều 44 của Luật Đầu tư công.

- Thứ ba, Báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án đối với các dự án theo quy định tại Điều 74 của Luật Đầu tư công.

- Thứ tư, các tài liệu khác có liên quan phục vụ cho việc thẩm định dự án đầu tư công (nếu có).

- Đồng thời, hồ sơ thẩm định dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, ý kiến của cộng đồng dân cư và quy định khác của pháp luật có liên quan. Số lượng hồ sơ thẩm định gửi Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định là 10 bộ.

 

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng quy định cụ thể trình tự, thủ tục quyết định chủ trƣơng đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan Nhà nước,

Nghị định này làm hết hiệu lực một phần Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản

Đối với dự án không có cấu phần xây dựng, việc lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức quản lý thực hiện theo quy định tại Nghị định này và pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Bãi bỏ quy định tại khoản 2 Điều 6, Điều 46, Điều 47 Nghị định  số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Đối với các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trình tự, thủ tục, hồ sơ lập, thẩm định, quyết định đầu tư và tổ chức quản lý thực hiện theo quy định của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài áp dụng quy định tại Nghị định này và quy định của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Trường hợp có quy định khác nhau về cùng một nội dung áp dụng quy định của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 6/4/2020.

 


Số lượt người xem: 3 Quay lại
Xem theo ngày:
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web