Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình về ATGTThứ 4, Ngày 03/10/2018, 15:45

Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ

Ngày 01 tháng 10 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Nghị định này có hiệu lc thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 

Điều khoản chuyển tiếp:

a) Chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề xuất, Quyết định chủ trương đầu tư trước ngày Nghị định này có hiệu lc được tiếp tục thực hiện theo Đề xuất, Quyết định chủ trương đầu tư đã được phê duyệt và không phải phê duyệt lại theo quy định của Nghị định này;

b) Dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư đã được phê duyệt và không phải phê duyệt Quyết định chủ trương thực hiện theo quy định của Nghị định này;

c) D án hỗ trợ kỹ thuật, phi d án sử dụng vốn ODA không hoàn lại trong quá trình thực hiện có s điều chỉnh mà nội dung điều chỉnh không dẫn tới thay đổi thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 1 Điều 30a, cơ quan chủ quản thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh d án theo quy định tại khoản 2 Điều 30e; trường hợp nội dung điều chỉnh dẫn tới thay đổi thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 1 Điều 30a, cơ quan chủ quản thực hiện trình t, thủ tục điều chỉnh theo quy định tại Điều 30c và khoản 1, 2 Điều 30e;

d) Việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế khung và cụ thể về vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi; thỏa thuận về vốn ODA, vay ưu đãi đã ký kết phát sinh sau ngày Nghị định này có hiệu lực được áp dụng theo quy định của Nghị định này;

đ) Các khoản thanh toán theo thu tín dụng đã mở trước ngày hiệu lực của Nghị định này được tiếp tục áp dụng quy định kiểm soát chi theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Đối với d án ô đang triển khai, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc lập kế hoạch đầu tư công hàng năm. Cơ quan chủ quản d án ô không có chức năng điều phối, phân bổ và giao kế hoạch vốn cho các dự án thành phần.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Chi tiết xem tại https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-132-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-16-2016-ND-CP-su-dung-von-vay-uu-dai-380089.aspx


Số lượt người xem: 43 Quay lại
Xem theo ngày:
 
 
 
 
 • Những điểm mù chết người quanh xe container
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
 • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
 • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
 • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
 • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
Liên kết web