Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông tin về các dự án đầu tư > Posts
 

 Posts

 

July, 2020

July 28
Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
July 28
Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Giao thông đường bộ
July 28
Công chức tham gia đào tạo sĩ quan dự bị được hưởng nguyên lương
July 28
Cuộc thi BIM dành cho các kỹ sư QS Việt Nam
July 28
Ngày 20/7/2020, Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức có hiệu lực
July 28
Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng
July 28
Triển khai đầu tư Hệ thống đường Vanh đai vùng Thủ đô và Thành phố Hồ Chí Minh
July 28
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh
July 02
Sắp mở rộng đường Trần Văn Mười