Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông tin chỉ đạo điều hành > Categories

Category : Công khai

July 10
Thông báo cấp đăng ký biển số xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc (biển số xe 50XA-3731)
June 24
Thông báo cấp đăng ký biển số xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc (biển số xe 50LA-0949)
June 02
Thông báo cấp đăng ký biển số xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc (biển số xe 50XA-2004)
May 15
Thông báo cấp đăng ký biển số xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc (biển số xe 50XA-2179)
May 15
Thông báo cấp đăng ký biển số xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc (biển số xe 50LA-2989)
May 14
Công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Quỹ bảo trì đường bộ thành phố Hồ Chí Minh
May 14
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017, năm 2018 của Quỹ Bảo Trì Đường bộ thành phố Hồ Chí Minh
April 16
Thông báo cấp lại đăng ký biển số xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc (biển số xe 50LA-3258)
March 17
Thông báo cấp đăng ký biển số xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc (biển số xe 50LA-1125)
March 15
Thông báo cấp đăng ký biển số xe máy chuyên dùng không có chứng từ nguồn gốc (biển số xe 50XA-2970)
1 - 10Next