Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin chỉ đạo điều hành > Categories

Category : Công khai

March 29
Cử Công chức, giáo viên cơ sở đào tạo tham gia tập huấn sát hạch viên năm 2019
February 21
Công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019 về lĩnh vực sự nghiệp duy tu giao thông, kiến thiết thị chính, trợ giá xe buýt và lĩnh vực hoạt động thường xuyên
February 21
Công bố công khai dự toán điều chỉnh  thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018 về lĩnh vực sự nghiệp duy tu giao thông, kiến thiết thị chính, trợ giá xe buýt và lĩnh vực hoạt động thường xuyên
February 20
Công bố công khai dự toán điều chỉnh  thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018 của Quỹ Bảo trì đường bộ thành phố Hồ Chí Minh
July 20
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2016 của Quỹ bảo trì đường bộ thành phố  Hồ Chí Minh
July 20
Công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018 của Quỹ Bảo trì đường bộ thành phố Hồ Chí Minh
January 25
Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018 về lĩnh vực sự nghiệp duy tu giao thông, kiến thiết thị chính, trợ giá xe buýt và lĩnh vực hoạt động thường xuyên
January 25
Thông báo công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017 về lĩnh vực sự nghiệp duy tu giao thông, kiến thiết thị chính, trợ giá xe buýt và lĩnh vực hoạt động thường xuyên
October 02
Thông báo công khai dự toán Quỹ bảo trì đường bộ năm 2017
February 28
Thông báo công khai quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2015 chi hoạt động thường xuyên của các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Sở
1 - 10Next