Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
Phòng Quản lý Vận tải đường bộ
  
Phòng Quản lý Vận tải đường bộ
  
Phòng Quản lý Công viên Cây xanh
  
Phòng Quản lý Vận tải đường bộ
  
Phòng Quản lý Vận tải đường bộ
  
Phòng Quản lý Vận tải đường bộ
  
Khu Quản lý Đường thủy nội địa
  
Trung tâm Quản lý Điều hành Vận tải hành khách công cộng
  
Trung tâm Quản lý Điều hành Vận tải hành khách công cộng
  
Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1
  
Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1
  
Thanh tra Sở
  
Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 2
  
Phòng Quản lý Giao thông thủy
  
Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 2
  
Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 2
  
Văn phòng Sở
  
Văn phòng Sở
  
Văn phòng Sở
  
Văn phòng Sở
  
Phòng Quản lý Giao thông thủy
  
Văn phòng Sở
  
Ban Quản lý bến xe liên tỉnh TP
  
Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 4
  
Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 4
  
Phòng Quản lý Cấp thoát nước
  
Phòng Quản lý Cấp thoát nước
  
Phòng Quản lý Cấp thoát nước
  
Phòng Quản lý Cấp thoát nước
  
Phòng Quản lý Giao thông thủy
  
Phòng Tài chính
  
Phòng Tài chính
  
Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 3
  
Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 3
  
Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 3
  
Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
  
Phòng Quản lý Giao thông thủy
  
Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
  
Cảng vụ đường thủy nội địa
  
Cảng vụ đường thủy nội địa
  
Cảng vụ đường thủy nội địa
  
Ban An toàn Giao thông thành phố
  
Trường Cao Đẳng Giao thông vận tải
  
Trường Cao Đẳng Giao thông vận tải
  
Trường Cao Đẳng Giao thông vận tải
  
Công ty Chiếu sáng công cộng
  
Công ty Chiếu sáng công cộng
  
Phòng Quản lý Giao thông thủy
  
Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ 50-01S
  
Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ 50-01S
  
Đoàn Thanh niên Sở
  
Phòng Quản lý Khai thác Hạ tầng giao thông đường bộ
  
Phòng Quản lý Khai thác Hạ tầng giao thông đường bộ
  
Phòng Quản lý Khai thác Hạ tầng giao thông đường bộ
  
Phòng Quản lý Khai thác Hạ tầng giao thông đường bộ
  
Phòng Quản lý Giao thông thủy
  
Trung tâm Quản lý Đường Hầm Thủ Thiêm Vượt Sông Sài Gòn
  
Đảng ủy Sở GTVT
  
Công đoàn Sở GTVT
  
Phòng Quản lý Giao thông thủy
  
Phòng Quản lý xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ
  
Phòng Kế hoạch Đầu tư
  
Phòng Kế hoạch Đầu tư
  
Phòng Kế hoạch Đầu tư
  
Phòng Quản lý Xây dựng Công trình Giao thông đường bộ