Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính > Posts
 

 Posts

 

October, 2021

October 08
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải (Quyết định số 3484/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2021)
October 07
Hướng dẫn đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết