Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính > Categories

Category : Lĩnh vực sát hạch và cấp giấy phép lái xe

January 13
Hội nghị triển khai công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe năm 2020
January 10
Cấp lại Giấy phép lái xe Quá thời hạn sử dụng
January 10
Thủ tục đổi giấy phép lái xe Quốc tế
January 10
Trường hợp Giấy phép lái xe còn hạn sử dụng nhưng mất hồ sơ gốc
January 10
Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất quá thời hạn sử dụng từ 01 năm trở lên
January 10
Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm
January 10
Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng
January 10
Đổi Giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam
January 10
Đổi Giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người nước ngoài
January 10
Đổi Giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người Việt Nam (Người mang Quốc tịch Việt Nam)
1 - 10Next