Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính > Categories

Category : nh���ng th��� t���c li��n quan �����n th���m �����nh d��� ��n

January 06
Một số thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng công trình
September 21
Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu
September 17
Quy trình tham gia ý kiến về hồ sơ thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm B
September 17
Quy trình tham gia ý kiến về hồ sơ thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm C
March 31
Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
March 31
Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở công trình thuộc dự án
March 31
Tờ trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình
March 31
Tờ trình phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình
April 26
Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở nhóm B và thẩm định phê duyệt dự án nhóm B
April 26
Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở và thẩm định phê duyệt dự án nhóm C
1 - 10Next