Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động Đảng - Đoàn thể > Categories

Category : Đảng ủy

May 16
Đảng ủy Sở GTVT trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện việc học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
May 15
Đảng ủy Sở GTVT vận động đóng góp, hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới
February 01
Sở GTVT kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
January 11
Đảng ủy Khu Quản lý đường thủy nội địa tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
October 24
Hội nghị học tâp, quán triệt, phổ biến một số văn bản mới của Ban Chấp hành Trung ương
October 13
Khu Quản lý đường thủy nội địa kết nạp đảng viên mới
October 12
Hội nghị quán triệt, phổ biến một số văn bản mới của Đảng
October 12
Đảng ủy Sở GTVT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 9 tháng năm 2018
August 03
Đảng ủy Sở Giao thông vận tải công bố Quyết định về nhân sự Ban Chấp hành Đảng ủy Cảng vụ đường thủy nội địa nhiệm kỳ 2015 - 2020
August 03
Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
1 - 10Next