Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở GTVT TP.HCM (15/01)
Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở GTVT TP.HCM theo Quyết định số 317/TB-SGTVT ngày 15/01/2019 của Sở Giao thông vận tải.
Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải theo Quyết định số 3342/QĐ-SGTVT ngày 04 tháng 7 năm 2017. (02/01)
Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.
Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải theo Quyết định số 4742/QĐ-SGTVT ngày 06 tháng 10 năm 2015 (28/10)
STT HỌ VÀ TÊN LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 1     BÙI XUÂN CƯỜNG - GIÁM ĐỐC Điện thoại : 38.223.782 a) Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và quản lý toàn diện các hoạt động của Sở Giao thông vận tải. b) Phụ trách cá...
Tổ chức bộ máy cơ quan Sở (28/10)
Sở Giao thông vận tải do Giám đốc phụ trách chung, có một số Phó giám đốc giúp việc theo sự phân công của Giám đốc. Giám đốc Sở do chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố bổ nhiệm. Phó Giám đốc Sở do chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở, các chức danh khác của Sở do Giám đốc Sở bổ nhiệm và miễn nhiệm theo sự phân cấp quản lý cán bộ của Thành uỷ và Ủy ban nhân dân Thà...
Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở (11/08)
Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ do Giám đốc Sở Giao thông vận tải quy định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở. Văn phòng Sở Văn phòng Sở là phòng tham mưu có chức năng giúp Giám đốc Sở theo dõi các chỉ đạo của Ban Giám đốc, thực hiện công tác hành chính; thực hiện công tác tiếp tân, quản trị, an ninh trật tự khối cơ quan. Phòng Tổ chức cán ...

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
   
   
   
   
  • Những điểm mù chết người quanh xe container
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 3)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 2)
  • Sở GTVT TPHCM 40 năm hình thành và phát triển (Phần 1)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 3)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 2)
  • Tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2014 (Phần 1)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 3)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 2)
  • Dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Phần 1)
  • Hành trình tuyến tàu điện ngầm
  Liên kết web