Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
  
TrichYeu
  
  
  
  
  
Attachment
  
66/2011/QĐ-UBND10/22/2011
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về hạn chế và cấp phép cho xe ôtô vận tải lưu thông trong khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 121/2007/QĐ-UBND ngày 19/09/2007 của Ủy ban Nhân dân Thành phố.
0
Quyết địnhGiao thông đường bộ11/1/2011Ủy ban Nhân dân Thành phố
Attachment
  
 22/2010/CT-10/18/2010
Về việc tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
4
Chỉ thịCải cách hành chính10/29/2010Ủy ban Nhân dân Thành phố
Attachment
  
83/2009/NĐ-CP 10/15/2009
Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
4
Đầu tư, đấu thầu12/1/2009Chính phủ
Attachment
  
95/2009/NĐ-CP 10/30/2009
Quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người.
4
Giao thông đường bộ12/20/2009Chính phủ
Attachment
  
127/2007/QĐ-UBND 10/26/2007
Về xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân theo Quyết định số 238/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.
4
Quyết địnhXử lý vi phạm hành chính11/1/2007Ủy ban Nhân dân Thành phố
Attachment
  
25/2012/QĐ-UBND 6/22/2012
Về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2020.
4
Quyết địnhCải cách hành chính7/3/2012Ủy ban Nhân dân Thành phố
Attachment
  
2692/QĐ-SGTVT 9/7/2010
Ban hành quy chế xây dựng văn bản, tập hợp hóa, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chế, quy định của Sở; công tác tự kiểm tra văn bản của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.
4
Quyết địnhLĩnh vực khác9/7/2010Sở Giao thông vận tải
Attachment
  
57/2010/QĐ-UBND 8/17/2010
Về bãi bỏ văn bản. Về bãi bỏ văn bản.
4
Quyết địnhLĩnh vực khác8/27/2010Ủy ban Nhân dân Thành phố
Attachment
  
58/2009/QĐ-UBND 7/24/2009
Về việc công bố văn bản hết hiệu lực.
4
Quyết địnhLĩnh vực khác8/4/2009Ủy ban Nhân dân Thành phố
Attachment
  
5913/QĐ-UBND12/28/2010
Về ban hành Quy chế Phối hợp hoạt động của Tổ Kiểm tra liên ngành xử lý những vi phạm trong lĩnh vực quản lý công trình hạ tầng đô thị.
4
Quyết địnhXử lý vi phạm hành chính1/8/2011Ủy ban Nhân dân Thành phố
Attachment
  
141/2011/TT-BTC10/20/2011
Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
4
Thông tưLĩnh vực khác1/1/2012Bộ Tài chính
Attachment
  
 30/2009/TT-BGTVT 11/19/2009
 Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan, thông tin về người nộp thuế trong lĩnh vực hải quan, thuế, giao thông vận tải, thông tin và truyền thông.
4
Thông tưGiao thông đường bộ5/20/2010Bộ Giao thông vận tải
Attachment
  
31/2009/TT-BGTVT11/19/2009
 Quy định Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thảy xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.
4
Thông tưGiao thông đường bộ5/20/2010Bộ Giao thông vận tải
Attachment
  
30/2010/TT-BTC 3/5/2010
Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thuỷ nội địa.
4
Thông tưLĩnh vực khác4/20/2010Bộ Tài chính
Attachment
  
07/2012/CT-UBND 2/25/2012
Về việc việc thực hiện Kế hoạch theo Quyết định 26/2011/QĐ-UBND ngày 14/05/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015
4
Chỉ thịCấp thoát nước3/7/2012Ủy ban Nhân dân Thành phố
Attachment
  
09/2010/CT-UBND 3/11/2010
Về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với sông, suối, kênh, rạch, hồ công cộng và trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
4
Chỉ thịGiao thông đường thủy3/21/2010Ủy ban Nhân dân Thành phố
Attachment
  
10/CT-BGTVT 11/30/2011
Về việc tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành Giao thông Vận tải.
4
Chỉ thịThanh tra11/30/2011Bộ Giao thông vận tải
Attachment
  
17/2012/CT-UBND 5/30/2012
Về việc quán triệt và thực hiện Thông tri 07-TT/TU ngày 15/08/2011 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
4
Chỉ thịLĩnh vực khác6/9/2012Ủy ban Nhân dân Thành phố
Attachment
  
1973/CT-TTg 11/7/2011
Về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
0
Chỉ thịHành chính văn phòng11/7/2011Chính phủ
Attachment
  
09/6/2011 6/9/2011
Về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch 05 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
0
Chỉ thịHành chính văn phòng6/9/2011Ủy ban Nhân dân Thành phố
Attachment
  
32/2011/CT-UBND10/21/2011
Về tăng cường các biện pháp thực hiện công tác hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
0
Chỉ thịHành chính văn phòng10/21/2011Ủy ban Nhân dân Thành phố
Attachment
  
33/2011/CT-UBND 11/1/2011
Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP ngày 24/08/2011 của Chính phủ.
0
Quyết địnhGiao thông đường bộ11/1/2011Ủy ban Nhân dân Thành phố
Attachment
  
03/2010/CT-UBND 1/21/2010
Về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
4
Chỉ thịLĩnh vực khác2/2/2010Ủy ban Nhân dân Thành phố
Attachment
  
13/2010/CT-UBND 5/10/2010
Về việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
4
Chỉ thịTư pháp5/10/2010Ủy ban Nhân dân Thành phố
Attachment
  
18/2008/CT-UBND9/16/2008
Về triển khai thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.
4
Chỉ thịLĩnh vực khác9/26/2008Ủy ban Nhân dân Thành phố
Attachment
  
19/2010/CT-UBND 9/24/2010
Về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
4
Chỉ thịHành chính văn phòng10/4/2010Ủy ban Nhân dân Thành phố
Attachment
  
20/2008/CT-UBND 11/12/2008
Về tăng cường công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
4
Chỉ thịXây dựng công trình11/22/2008Ủy ban Nhân dân Thành phố
Attachment
  
20/2011/CT-UBND 5/31/2011
Về tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.
4
Chỉ thịCải cách hành chính5/31/2011Ủy ban Nhân dân Thành phố
Attachment
  
21/2008/CT-UBND 11/13/2008
Về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
4
Chỉ thịTài nguyên môi trường11/13/2008Ủy ban Nhân dân Thành phố
Attachment
  
24/2011/CT-UBND 7/19/2011
Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách năm 2012 của Thành phố.
0
Chỉ thịTài chính7/19/2011Ủy ban Nhân dân Thành phố
1 - 30Next