Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

BaoCaoTinTuc_PhongBan

XmlContent

<?xml version="1.0"?>
<ArrayOfPhongBanEntity xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <PhongBanEntity>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Trung tâm Quản lý Điều hành Vận tải hành khách công cộng</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Trần Quốc Vinh</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Quản lý Vận tải đường bộ</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Quốc Vinh</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Phạm Anh Trường</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Trần Thiên Lý</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Tô Ngọc Cứ</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Văn phòng Sở</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Đặng Hồng Phương Linh</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Thiên Tạo</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Phạm Ngọc Thanh</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Trần Thị Anh Trâm</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Thị Việt Thu</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Thanh tra Sở</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Phạm Lê Lâm</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Ban Quản lý các bến xe vận tải hành khách Thành phố</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Trung Kiên</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Ban Quản lý bến xe liên tỉnh TP</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Trần Ngọc Duyên</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Tài chính</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Huỳnh Thị Mỹ Duyên</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Thị Phương Thảo</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Trần Thanh Minh</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Quản lý Cấp thoát nước</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Bùi Thanh Tâm</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Đậu Thị Dung</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Quản lý Công viên Cây xanh </Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Đinh Thị Như Hoa</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Kế hoạch Đầu tư </Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Phan Văn Hiển</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 3</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Trần Thị Vịnh</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Pháp chế</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Thị Hồng Hưởng</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Trung tâm Quản lý Đường Hầm Sông Sài Gòn</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Phan Anh Dũng</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Cảng vụ đường thủy nội địa</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Trần Thanh Phong</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 4</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Phạm Đình Nhựt</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 2</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Phạm Thị Trúc Ly</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Quản lý Khai thác Hạ tầng giao thông đường bộ</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Xuân Phương</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>La Thúy Minh Nhã</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Quản lý Giao thông thủy </Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Ngô Đặng Quá Hải</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Đào Xuân Đại</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Phạm Huy Tân</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Lê Nguyễn Du Uyên</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Trần Thị Ngọc Diệp</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Quản lý Xây dựng Công trình Giao thông Đường bộ</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Minh Hòa</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Văn Thành</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Kế hoạch Đầu tư</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Trần Cường</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Lê Hồng Sơn</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Trung tâm Quản lý Đường hầm Vượt Sông Sài Gòn</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Phan Anh Dũng</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Khu Quản lý Đường thủy nội địa</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Huỳnh Đức Nhã</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Trưởng Phòng Quản lý Giao thông thủy</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Phan Công Bằng</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Quản lý Giao thông thủy</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Phạm Quốc Huy</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Quản lý Sát hạch và Cấp giấy phép lái xe</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Lưu Thanh Trình</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Chuyên viên Phòng Tài chính</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Huỳnh Thị Mỹ Duyên</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Trung tâm Quản lý Đường Hầm Thủ Thiêm Vượt Sông Sài Gòn</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Văn Thị Hiếu Tâm</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Đặng Thế Trung</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Đảng ủy Sở GTVT</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Đoàn Ngọc Hùng</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Tổ chức Cán bộ</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Trần Quang Vĩnh An</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Vũ Lâm</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Công đoàn Sở GTVT</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Tào Ánh Tuyết</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Quản lý Công viên Cây xanh</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Đức Linh</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Đoàn Thanh niên Sở</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Thị Thương Huyền</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Quản lý Xây dựng Công trình Giao thông đường bộ</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Văn Thành</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Văn phòng Sở</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Phạm Ngọc Thanh</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Ban Quản lý các bến xe vận tải hành khách thành phố</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Trung Kiên</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Đặng Thế Trung</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Trung tâm quản lý đường hầm vượt sông sài Gòn</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Phan Anh Dũng</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Chuyên viên Cảng vụ Đường thủy Nội địa</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Lê Anh Đạt</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Bí thư Đoàn TNCS Sở GTVT</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Võ Ngọc Tuyết</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phó Bí thư Đoàn TNCS Sở GTVT</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Đặng Ngọc Thành</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Quản lý Vận tải Đường bộ</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Đoàn Thế Công</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Đặng Thế Trung</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Quản lý Khai thác Hạ tầng Giao thông Đường bộ</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Xuân Phương</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Trường Sang</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Văn Phòng Sở</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Phạm Ngọc Thanh</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Chuyên viên Phòng Quản lý Khai thác Hạ tầng Giao thông đường bộ</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Trường Sang</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
</ArrayOfPhongBanEntity>

Attachments

Created at 11/20/2012 10:08 AM by HCM\bioadmin
Last modified at 1/26/2021 3:20 AM by System Account