Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
XmlContent
  
<?xml version="1.0"?>
<ThongKeNamEntity xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <TenDonVi />
  <Nam>2019</Nam>
  <Thang>6</Thang>
  <DaNhan>815</DaNhan>
  <DaGiaiQuyet>685</DaGiaiQuyet>
  <DungHan>99</DungHan>
  <NgayCapNhat>2019-06-11T00:00:00</NgayCapNhat>
</ThongKeNamEntity>
  
<?xml version="1.0"?>
<ArrayOfThongKeThangEntity xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <ThongKeThangEntity>
    <Nam>2019</Nam>
    <Thang>6</Thang>
    <DaTiepNhan>0</DaTiepNhan>
    <DaGiaiQuyet>0</DaGiaiQuyet>
    <DaGQDungHan>0</DaGQDungHan>
    <DungHan>0</DungHan>
  </ThongKeThangEntity>
  <ThongKeThangEntity>
    <Nam>2019</Nam>
    <Thang>5</Thang>
    <DaTiepNhan>0</DaTiepNhan>
    <DaGiaiQuyet>0</DaGiaiQuyet>
    <DaGQDungHan>0</DaGQDungHan>
    <DungHan>0</DungHan>
  </ThongKeThangEntity>
  <ThongKeThangEntity>
    <Nam>2019</Nam>
    <Thang>4</Thang>
    <DaTiepNhan>0</DaTiepNhan>
    <DaGiaiQuyet>0</DaGiaiQuyet>
    <DaGQDungHan>0</DaGQDungHan>
    <DungHan>0</DungHan>
  </ThongKeThangEntity>
</ArrayOfThongKeThangEntity>
  
<?xml version="1.0"?>
<ArrayOfChuyenDeEntity xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <ChuyenDeEntity>
    <Title>Thông tin vận tải hành khách công cộng</Title>
    <Categories>
      <CategoryEntity>
        <ID>1</ID>
        <Title>Xe buýt</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>6</ID>
        <Title>Taxi</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>7</ID>
        <Title>Thông tin về xe liên tỉnh</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>8</ID>
        <Title>Bến bãi đậu xe</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>9</ID>
        <Title>Các tuyến metro</Title>
      </CategoryEntity>
    </Categories>
  </ChuyenDeEntity>
  <ChuyenDeEntity>
    <Title>Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp  luật và tình hình về ANGT</Title>
    <Categories>
      <CategoryEntity>
        <ID>1</ID>
        <Title>Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình về ATGT</Title>
      </CategoryEntity>
    </Categories>
  </ChuyenDeEntity>
  <ChuyenDeEntity>
    <Title>Thông tin về các dự án đầu tư</Title>
    <Categories>
      <CategoryEntity>
        <ID>3</ID>
        <Title>Dự án kêu gọi đầu tư</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>4</ID>
        <Title>Tình hình thực hiện các dự án</Title>
      </CategoryEntity>
    </Categories>
  </ChuyenDeEntity>
  <ChuyenDeEntity>
    <Title>Thông tin chỉ đạo điều hành</Title>
    <Categories>
      <CategoryEntity>
        <ID>3</ID>
        <Title>Giao thông bộ</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>4</ID>
        <Title>Giao thông thủy</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>5</ID>
        <Title>Cấp thoát nước</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>6</ID>
        <Title>Vận tải đường bộ</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>9</ID>
        <Title>Công viên cây xanh</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>10</ID>
        <Title>Giấy phép lái xe</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>11</ID>
        <Title>Giao ban báo chí</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>12</ID>
        <Title>Khối kinh tế tập thể</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>13</ID>
        <Title>Các hoạt động khác</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>14</ID>
        <Title>Khối Tham mưu tổng hợp</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>19</ID>
        <Title>Ủy quyền phát ngôn báo chí</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>20</ID>
        <Title>Công khai</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>21</ID>
        <Title>Tuyển dụng công chức</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>22</ID>
        <Title>Báo cáo thống kê</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>23</ID>
        <Title>Kỷ niệm 40 năm ngành GTVT TP</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>24</ID>
        <Title>Thông tin cuộc thi ảnh</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>25</ID>
        <Title>Kê khai giá cước vận tải bằng xe ô tô</Title>
      </CategoryEntity>
    </Categories>
  </ChuyenDeEntity>
  <ChuyenDeEntity>
    <Title>Chiến lược – Định hướng – Kế hoạch</Title>
    <Categories>
      <CategoryEntity>
        <ID>3</ID>
        <Title> Quy hoạch và phát triển giao thông bộ</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>4</ID>
        <Title>Quy hoạch và phát triển giao thông thủy</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>5</ID>
        <Title> Quy hoạch và phát triển vận tải đường bộ</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>7</ID>
        <Title> Quy hoạch và phát triển cấp thoát nước</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>8</ID>
        <Title> Quy hoạch và phát triển công viên cây xanh</Title>
      </CategoryEntity>
    </Categories>
  </ChuyenDeEntity>
  <ChuyenDeEntity>
    <Title>Sáng kiến cải tiến kỹ thuật - Tài liệu tham khảo ngành GTVT</Title>
    <Categories>
      <CategoryEntity>
        <ID>3</ID>
        <Title>Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật - Tài liệu tham khảo ngành GTVT</Title>
      </CategoryEntity>
    </Categories>
  </ChuyenDeEntity>
  <ChuyenDeEntity>
    <Title>Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính</Title>
    <Categories>
      <CategoryEntity>
        <ID>5</ID>
        <Title>Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính</Title>
      </CategoryEntity>
    </Categories>
  </ChuyenDeEntity>
  <ChuyenDeEntity>
    <Title>Các tuyến đường tổ chức lưu thông và lưu thông tạm</Title>
    <Categories>
      <CategoryEntity>
        <ID>3</ID>
        <Title>Các tuyến đường tổ chức lưu thông và lưu thông tạm</Title>
      </CategoryEntity>
    </Categories>
  </ChuyenDeEntity>
  <ChuyenDeEntity>
    <Title>ISO 9001:2008</Title>
    <Categories>
      <CategoryEntity>
        <ID>1</ID>
        <Title>Chính sách chất lượng</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>3</ID>
        <Title>Mục tiêu chất lượng</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>4</ID>
        <Title>Sổ tay hệ thống quản lý chất lượng</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>5</ID>
        <Title>Quy trình</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>6</ID>
        <Title>Phiếu kiểm soát</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>7</ID>
        <Title>Thủ tục hệ thống</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>8</ID>
        <Title>Khảo sát sự hài lòng của khách hàng</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>9</ID>
        <Title>Các văn bản liên quan</Title>
      </CategoryEntity>
    </Categories>
  </ChuyenDeEntity>
  <ChuyenDeEntity>
    <Title>Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM</Title>
    <Categories>
      <CategoryEntity>
        <ID>3</ID>
        <Title>Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh</Title>
      </CategoryEntity>
    </Categories>
  </ChuyenDeEntity>
  <ChuyenDeEntity>
    <Title>Hoạt động Đảng - Đoàn thể</Title>
    <Categories>
      <CategoryEntity>
        <ID>3</ID>
        <Title>Đảng ủy</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>4</ID>
        <Title>Công đoàn</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>5</ID>
        <Title>Đoàn thanh niên</Title>
      </CategoryEntity>
    </Categories>
  </ChuyenDeEntity>
  <ChuyenDeEntity>
    <Title>Thông tin giới thiệu</Title>
    <Categories>
      <CategoryEntity>
        <ID>1</ID>
        <Title>Cơ cấu tổ chức</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>3</ID>
        <Title>Các địa chỉ cần biết</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>4</ID>
        <Title>Khối Đơn vị Hành chính sự nghiệp</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>5</ID>
        <Title>Khối Doanh nghiệp</Title>
      </CategoryEntity>
    </Categories>
  </ChuyenDeEntity>
  <ChuyenDeEntity>
    <Title>Đào đường và Di dời</Title>
    <Categories>
      <CategoryEntity>
        <ID>1</ID>
        <Title>Thông tin đào đường, di dời hạ đốn cây xanh</Title>
      </CategoryEntity>
    </Categories>
  </ChuyenDeEntity>
  <ChuyenDeEntity>
    <Title>Đấu thầu và Mua sắm công</Title>
    <Categories>
      <CategoryEntity>
        <ID>1</ID>
        <Title>Công khai</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>9</ID>
        <Title>Đấu thầu</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>10</ID>
        <Title>Mua sắm công</Title>
      </CategoryEntity>
    </Categories>
  </ChuyenDeEntity>
  <ChuyenDeEntity>
    <Title>Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính</Title>
    <Categories>
      <CategoryEntity>
        <ID>1</ID>
        <Title>Những thủ tục liên quan đến cấp phép</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>3</ID>
        <Title>những thủ tục liên quan đến thẩm định dự án</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>4</ID>
        <Title>những thủ tục liên quan đến đăng kiểm các phương tiện bộ, thủy nội địa</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>6</ID>
        <Title>Lĩnh vực giao thông đường bộ</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>7</ID>
        <Title>Lĩnh vực giao thông đường thủy</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>8</ID>
        <Title>Lĩnh vực sát hạch và cấp giấy phép lái xe</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>9</ID>
        <Title>Lĩnh vực cấp thoát nước</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>10</ID>
        <Title>Lĩnh vực công viên cây xanh</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>11</ID>
        <Title>Lĩnh vực vận tải đường bộ </Title>
      </CategoryEntity>
    </Categories>
  </ChuyenDeEntity>
  <ChuyenDeEntity>
    <Title>Cải cách hành chính</Title>
    <Categories>
      <CategoryEntity>
        <ID>15</ID>
        <Title>Tin cai cach hanh chinh</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>16</ID>
        <Title>hang muc phan cap</Title>
      </CategoryEntity>
      <CategoryEntity>
        <ID>17</ID>
        <Title>Thu moi hop</Title>
      </CategoryEntity>
    </Categories>
  </ChuyenDeEntity>
</ArrayOfChuyenDeEntity>
  
<?xml version="1.0"?>
<ArrayOfString xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <string />
  <string>Nguyễn Trần Quốc Vinh</string>
  <string>Nguyễn Quốc Vinh</string>
  <string>Đặng Hồng Phương Linh</string>
  <string>Phạm Ngọc Thanh</string>
  <string>Nguyễn Thiên Tạo</string>
  <string>Nguyễn Thị Việt Thu</string>
  <string>Phạm Lê Lâm</string>
  <string>Phạm Anh Trường</string>
  <string>Trần Thiên Lý</string>
  <string>Nguyễn Trung Kiên</string>
  <string>Trần Ngọc Duyên</string>
  <string>Huỳnh Thị Mỹ Duyên</string>
  <string>Bùi Thanh Tâm</string>
  <string>Đinh Thị Như Hoa</string>
  <string>Phan Văn Hiển</string>
  <string>Trần Thị Vịnh</string>
  <string>Nguyễn Thị Hồng Hưởng</string>
  <string>Lưu Hồng Nga</string>
  <string>Phan Anh Dũng</string>
  <string>Trần Thanh Phong</string>
  <string>Phạm Đình Nhựt</string>
  <string>Phạm Thị Trúc Ly</string>
  <string>Nguyễn Xuân Phương</string>
  <string>Ngô Đặng Quá Hải</string>
  <string>Trần Thị Ngọc Diệp</string>
  <string>Nguyễn Minh Hòa</string>
  <string>Đậu Thị Dung</string>
  <string>Đào Xuân Đại</string>
  <string>Trần Cường</string>
  <string>Lê Hồng Sơn</string>
  <string>La Thúy Minh Nhã</string>
  <string>Nguyễn Văn Thành</string>
  <string>Huỳnh Đức Nhã</string>
  <string>Phạm Huy Tân</string>
  <string>Nguyễn Như Sơn</string>
  <string>Lê Nguyễn Du Uyên</string>
  <string>Phan Công Bằng</string>
  <string>Phạm Quốc Huy</string>
  <string>Lưu Thanh Trình</string>
  <string>Tô Ngọc Cứ</string>
  <string>Huỳnh Kim Sang</string>
  <string>Trần Thị Anh Trâm</string>
  <string>Văn Thị Hiếu Tâm</string>
  <string>Trần Quang Triệu</string>
  <string>Đặng Thế Trung</string>
  <string>Đoàn Ngọc Hùng</string>
  <string>Trần Quang Vĩnh An</string>
  <string>Tào Ánh Tuyết</string>
  <string>Nguyễn Đức Linh</string>
  <string>Nguyễn Thị Thương Huyền</string>
  <string>Nguyễn Thị Phương Thảo</string>
  <string>Võ Thị Kim Vinh</string>
  <string>Ngô Hải Đường</string>
  <string>Phạm Ngọc Thanh</string>
  <string>Nguyễn Vũ Lâm</string>
  <string>Trần Thanh Minh</string>
  <string>Phan Anh Dũng</string>
  <string>Lê Anh Đạt</string>
  <string>Võ Ngọc Tuyết</string>
  <string>Đặng Ngọc Thành</string>
  <string>Đoàn Thế Công</string>
  <string>Đặng Thế Trung</string>
  <string>Nguyễn Trường Sang</string>
  <string>Huỳnh Tượng</string>
</ArrayOfString>
  
Sở GTVT T.P Hồ Chí Minh
  
<?xml version="1.0"?>
<ArrayOfThongKeThangEntity xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <ThongKeThangEntity>
    <Nam>2019</Nam>
    <Thang>5</Thang>
    <DaTiepNhan>0</DaTiepNhan>
    <DaGiaiQuyet>0</DaGiaiQuyet>
    <DaGQDungHan>0</DaGQDungHan>
    <DungHan>0</DungHan>
  </ThongKeThangEntity>
  <ThongKeThangEntity>
    <Nam>2019</Nam>
    <Thang>4</Thang>
    <DaTiepNhan>0</DaTiepNhan>
    <DaGiaiQuyet>0</DaGiaiQuyet>
    <DaGQDungHan>0</DaGQDungHan>
    <DungHan>0</DungHan>
  </ThongKeThangEntity>
  <ThongKeThangEntity>
    <Nam>2019</Nam>
    <Thang>3</Thang>
    <DaTiepNhan>0</DaTiepNhan>
    <DaGiaiQuyet>0</DaGiaiQuyet>
    <DaGQDungHan>0</DaGQDungHan>
    <DungHan>0</DungHan>
  </ThongKeThangEntity>
  <ThongKeThangEntity>
    <Nam>2019</Nam>
    <Thang>2</Thang>
    <DaTiepNhan>0</DaTiepNhan>
    <DaGiaiQuyet>0</DaGiaiQuyet>
    <DaGQDungHan>0</DaGQDungHan>
    <DungHan>0</DungHan>
  </ThongKeThangEntity>
  <ThongKeThangEntity>
    <Nam>2019</Nam>
    <Thang>1</Thang>
    <DaTiepNhan>815</DaTiepNhan>
    <DaGiaiQuyet>685</DaGiaiQuyet>
    <DaGQDungHan>679</DaGQDungHan>
    <DungHan>99</DungHan>
  </ThongKeThangEntity>
  <ThongKeThangEntity>
    <Nam>2018</Nam>
    <Thang>12</Thang>
    <DaTiepNhan>979</DaTiepNhan>
    <DaGiaiQuyet>700</DaGiaiQuyet>
    <DaGQDungHan>666</DaGQDungHan>
    <DungHan>95</DungHan>
  </ThongKeThangEntity>
</ArrayOfThongKeThangEntity>
  
<?xml version="1.0"?>
<ArrayOfPhongBanEntity xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <PhongBanEntity>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Trung tâm Quản lý Điều hành Vận tải hành khách công cộng</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Trần Quốc Vinh</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Quản lý Vận tải đường bộ</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Quốc Vinh</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Phạm Anh Trường</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Trần Thiên Lý</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Tô Ngọc Cứ</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Văn phòng Sở</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Đặng Hồng Phương Linh</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Thiên Tạo</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Phạm Ngọc Thanh</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Trần Thị Anh Trâm</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Thị Việt Thu</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Thanh tra Sở</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Phạm Lê Lâm</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Ban Quản lý các bến xe vận tải hành khách Thành phố</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Trung Kiên</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Ban Quản lý bến xe liên tỉnh TP</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Trần Ngọc Duyên</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Tài chính</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Huỳnh Thị Mỹ Duyên</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Thị Phương Thảo</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Trần Thanh Minh</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Quản lý Cấp thoát nước</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Bùi Thanh Tâm</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Đậu Thị Dung</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Quản lý Công viên Cây xanh </Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Đinh Thị Như Hoa</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Kế hoạch Đầu tư </Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Phan Văn Hiển</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 3</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Trần Thị Vịnh</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Pháp chế</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Thị Hồng Hưởng</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Trung tâm Quản lý Đường Hầm Sông Sài Gòn</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Phan Anh Dũng</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Cảng vụ đường thủy nội địa</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Trần Thanh Phong</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 4</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Phạm Đình Nhựt</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 2</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Phạm Thị Trúc Ly</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Quản lý Khai thác Hạ tầng giao thông đường bộ</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Xuân Phương</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>La Thúy Minh Nhã</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Quản lý Giao thông thủy </Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Ngô Đặng Quá Hải</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Đào Xuân Đại</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Phạm Huy Tân</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Lê Nguyễn Du Uyên</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Trần Thị Ngọc Diệp</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Quản lý Xây dựng Công trình Giao thông Đường bộ</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Minh Hòa</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Văn Thành</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Kế hoạch Đầu tư</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Trần Cường</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Lê Hồng Sơn</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Trung tâm Quản lý Đường hầm Vượt Sông Sài Gòn</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Phan Anh Dũng</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Khu Quản lý Đường thủy nội địa</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Huỳnh Đức Nhã</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Trưởng Phòng Quản lý Giao thông thủy</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Phan Công Bằng</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Quản lý Giao thông thủy</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Phạm Quốc Huy</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Quản lý Sát hạch và Cấp giấy phép lái xe</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Lưu Thanh Trình</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Chuyên viên Phòng Tài chính</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Huỳnh Thị Mỹ Duyên</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Trung tâm Quản lý Đường Hầm Thủ Thiêm Vượt Sông Sài Gòn</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Văn Thị Hiếu Tâm</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Đặng Thế Trung</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Đảng ủy Sở GTVT</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Đoàn Ngọc Hùng</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Tổ chức Cán bộ</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Trần Quang Vĩnh An</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Vũ Lâm</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Công đoàn Sở GTVT</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Tào Ánh Tuyết</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Quản lý Công viên Cây xanh</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Đức Linh</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Đoàn Thanh niên Sở</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Thị Thương Huyền</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Quản lý Xây dựng Công trình Giao thông đường bộ</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Văn Thành</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Văn phòng Sở</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Phạm Ngọc Thanh</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Ban Quản lý các bến xe vận tải hành khách thành phố</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Trung Kiên</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Đặng Thế Trung</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Trung tâm quản lý đường hầm vượt sông sài Gòn</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Phan Anh Dũng</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Chuyên viên Cảng vụ Đường thủy Nội địa</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Lê Anh Đạt</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Bí thư Đoàn TNCS Sở GTVT</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Võ Ngọc Tuyết</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phó Bí thư Đoàn TNCS Sở GTVT</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Đặng Ngọc Thành</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Quản lý Vận tải Đường bộ</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Đoàn Thế Công</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Đặng Thế Trung</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Phòng Quản lý Khai thác Hạ tầng Giao thông Đường bộ</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Xuân Phương</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Trường Sang</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Văn Phòng Sở</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Phạm Ngọc Thanh</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
  <PhongBanEntity>
    <Title>Chuyên viên Phòng Quản lý Khai thác Hạ tầng Giao thông đường bộ</Title>
    <TacGias>
      <TacGiaEntity>
        <ID>0</ID>
        <TenTacGia>Nguyễn Trường Sang</TenTacGia>
      </TacGiaEntity>
    </TacGias>
  </PhongBanEntity>
</ArrayOfPhongBanEntity>
  
<?xml version="1.0"?>
<ArrayOfString xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <string />
  <string>Bài viết</string>
  <string>Giao thông bộ</string>
  <string>Cấp thoát nước</string>
  <string>tin hoạt động</string>
  <string>Tuyen dung</string>
  <string>Đảng bộ</string>
  <string>Đoàn thanh niên</string>
  <string>Công Đoàn</string>
  <string>Tin bài </string>
</ArrayOfString>
  
<?xml version="1.0"?>
<ArrayOfString xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <string>Xe buýt</string>
  <string>Thông tin về xe liên tỉnh</string>
  <string>Taxi</string>
  <string>Thông tin về vận tải hành khách công cộng</string>
  <string>Bến bãi đậu xe</string>
  <string>Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình về ATGT</string>
  <string>Tình hình thực hiện các dự án</string>
  <string>Thông tin về các dự án đầu tư</string>
  <string>Dự án kêu gọi đầu tư</string>
  <string>Giao thông bộ</string>
  <string>Kỷ niệm 40 năm ngành GTVT TP</string>
  <string>Giao thông thủy</string>
  <string>Giấy phép lái xe</string>
  <string>Giao ban báo chí</string>
  <string>Khối kinh tế tập thể</string>
  <string>Cấp thoát nước</string>
  <string>Vận tải đường bộ</string>
  <string>Các hoạt động khác</string>
  <string>Thông tin chỉ đạo điều hành</string>
  <string>Công viên cây xanh</string>
  <string>Khối Tham mưu tổng hợp</string>
  <string>Ủy quyền phát ngôn báo chí</string>
  <string>Công khai</string>
  <string>Tuyển dụng công chức</string>
  <string>Báo cáo thống kê</string>
  <string>Kê khai giá cước vận tải bằng xe ô tô</string>
  <string>Quy hoạch và phát triển giao thông thủy</string>
  <string> Quy hoạch và phát triển cấp thoát nước</string>
  <string> Quy hoạch và phát triển công viên cây xanh</string>
  <string> Quy hoạch và phát triển giao thông bộ</string>
  <string>Chiến lược – Định hướng – Kế hoạch</string>
  <string>Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật - Tài liệu tham khảo ngành GTVT</string>
  <string>Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính</string>
  <string>Các tuyến đường tổ chức lưu thông và lưu thông tạm</string>
  <string>Chính sách chất lượng</string>
  <string>Quy trình</string>
  <string>Thủ tục hệ thống</string>
  <string>Các văn bản liên quan</string>
  <string>Mục tiêu chất lượng</string>
  <string>Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh</string>
  <string>Đảng ủy</string>
  <string>Công đoàn</string>
  <string>Đoàn thanh niên</string>
  <string>Hoạt động Đảng - Đoàn thể</string>
  <string>Khối Đơn vị Hành chính sự nghiệp</string>
  <string>Cơ cấu tổ chức</string>
  <string>Các địa chỉ cần biết</string>
  <string>Thông tin đào đường, di dời hạ đốn cây xanh</string>
  <string>Đấu thầu</string>
  <string>Đấu thầu và Mua sắm công</string>
  <string>Lĩnh vực giao thông đường bộ</string>
  <string>Lĩnh vực giao thông đường thủy</string>
  <string>Lĩnh vực vận tải đường bộ </string>
  <string>những thủ tục liên quan đến thẩm định dự án</string>
  <string>Lĩnh vực cấp thoát nước</string>
  <string>Những thủ tục liên quan đến cấp phép</string>
  <string>Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính</string>
  <string>Lĩnh vực sát hạch và cấp giấy phép lái xe</string>
  <string>Tin cai cach hanh chinh</string>
  <string>hang muc phan cap</string>
</ArrayOfString>
  
<?xml version="1.0"?>
<ArrayOfString xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <string />
  <string>HCM\pnthanh.sgtvt</string>
</ArrayOfString>
  
<?xml version="1.0"?>
<ArrayOfString xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <string />
  <string>HCM\pnthanh.sgtvt</string>
  <string>Đặng Hữu Lễ</string>
  <string>HCM\bioadmin</string>
  <string>Trần Ngọc Duyên</string>
  <string>Nguyễn Trung Kiên</string>
  <string>Ngô Hải Đường</string>
  <string>Đặng Hồng Phương Linh</string>
  <string>Phan Công Bằng</string>
  <string>Ngô Đình Quang</string>
</ArrayOfString>
  
<?xml version="1.0"?>
<ArrayOfString xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <string />
  <string>HCM\pnthanh.sgtvt</string>
  <string>HCM\bioadmin</string>
  <string>Đặng Hồng Phương Linh</string>
  <string>Đặng Hữu Lễ</string>
  <string>Nguyễn Thiên Tạo</string>
  <string>System Account</string>
  <string>Ngô Hải Đường</string>
  <string>Ngô Đình Quang</string>
  <string>Võ Đình Hòa</string>
  <string>Đặng Thế Trung</string>
  <string>Trần Thị Anh Trâm</string>
</ArrayOfString>